23.10.2023

Ogłoszenie o udostępnieniu planu połączenia

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą ORLEN Projekt Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064194, REGON: 610411633, NIP: 7742372663 („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą ENERGA Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy Alei Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000538935, REGON: 360564590, NIP: 5842739381 („Spółka Przejmowana”), Zarządy obu spółek działając na podstawie art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) („KSH”) w dniu 20 października 2023 r. uzgodniły i podpisały plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd Spółki Przejmującej, na podstawie art. 500 § 2 i 2KSH, niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Zarząd Spółki Przejmującej informuje, że stosownie do art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 500 § 2 i 2KSH, Plan Połączenia zostaje udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej bezpłatnie i nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

Dokumenty do pobrania: