Oferta

Instalacje sanitarne i ochrona środowiska

Od ponad 37 lat współpracujemy z ORLEN i innymi inwestorami. Stosujemy nowoczesne oprogramowanie wspomagające projektowanie CAD: Microstation, Kankan i STC. Zatrudniamy projektantów o wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz z dużym doświadczeniem projektowym i wykonawczym. 

Oferujemy:

 • wykonanie dokumentacji projektowych:
  • kompletnych instalacji technologicznych w zakresie wodno-kanalizacyjnym,
  • oczyszczalni ścieków przemysłowych i sanitarnych,
  • retencjonowania i oczyszczania wód powierzchniowych,
  • produkcji wody przemysłowej ze ścieków i wód opadowych,
  • podczyszczalni ścieków,
  • instalacji chlorowni z infrastrukturą,
  • instalacji dla produkcji dwutlenku chloru,
  • sieci wodociągowych,
  • sieci kanalizacyjnych – przemysłowych, opadowych i sanitarnych,
  • przepompowni dla sieci wodociągowych i ścieków przemysłowych,
  • zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych,
  • składowania odpadów,
  • zagospodarowania i urządzania terenów zielonych,
  • wewnętrznych instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych dla wszystkich rodzajów obiektów,
  • kotłowni (olejowych, gazowych),
  • bloków wodnych z pompowniami,
  • zbiorników retencyjnych;
 • hermetyzację miejsc przeładunku substancji niebezpiecznych,
 • odwodnienie podtorzy z układami separacyjnymi,
 • nadzory autorskie do projektów,
 • opracowywanie szeroko rozumianych koncepcji,
 • analizy techniczne, ekspertyzy i opinie.

Oprócz tego dostarczamy zbiorniki nadziemne i podziemne oraz budujemy rurociągi technologiczne napowietrzne i podziemne z tworzyw sztucznych. Oferujemy również systemy drenarskie oraz pompownie wody p.poż..

Dodatkowe informacje

W wieloletnim dorobku naszego działu znajdują się:

 • projekt techniczny: 
  • gospodarczego wykorzystania ścieków w ORLEN nagrodzone Złotym Medalem na Światowym Salonie Innowacji w Brukseli - "Brussels Eureka - 97",
  • hydroelektrowni na kolektorze ściekowym dla ORLEN,
  • w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych dla Clausa II – instalacja zabezpieczająca środowisko przed emisją związków siarki,
  • sieci wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji wewnętrznych dla oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta Płocka,
  • wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji w budynkach administracyjno-socjalnych, rozdzielniach elektrycznych, sterowniach,
  • kotłowni olejowych,
  • pompowni wód p.poż. wraz z sieciami zraszaczowymi i środka pianotwórczego,
  • pompowni ścieków przemysłowych wraz z podczyszczalniami mechanicznymi,
  • sieci wodno-kanalizacyjnych dla baz paliwowych,
  • gospodarki wodno-ściekowej parku zbiorników produktów naftowych. Rozwiązania te umożliwiły wykorzystanie wody oczyszczanej końcowo na filtrze korzeniowym do zawracania jako woda gospodarcza dla zakładu,
  • modernizacji bloków wodnych i sieci wody obiegowej,
 • modernizacja z hermetyzacją uśredniacza ścieków,
 • projekty nowoczesnych renowacji sieci kanalizacyjnych metodą bezodkrywkową,
 • instalacja biologicznej regeneracji gruntów zaolejonych o powierzchni kwater 5000 m2 z obiektami towarzyszącymi, w tym magazyn ziemi czystej o powierzchni 15000 m2,
 • instalacja HON V (hydroodsiarczania olejów napędowych) – w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych,
 • składowisko odpadów o pojemności 170 000 m3 dla ORLEN, 
 • instalacje chlorowni i zbiorników magazynowych chloru – dwie linie produkcyjne wody chlorowanej używanej do powstrzymywania życia biologicznego w systemach wody przemysłowej (wody chłodniczej, wody p.poż., wody gospodarczej) w ORLEN o łącznej wydajności 93m3/h i jedna linia do uzdatniania wody pitnej,
 • ZTE i projekty techniczne nowych inwestycji w ORLEN w części dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska,
 • podziemne sieci wodno-kanalizacyjne dla instalacji:
  • Izomeryzacji C5-C6,
  • Destylacji ropy DRW VI,
  • Destylacji ropy DRW III,
  • dla ORLEN,
  • izokrakingu dla Rafinerii Gdańsk.

Zobacz także