Oferta

Usługi procesowo technologiczne

Świadczymy usługi projektowe oraz rozwiązujemy skomplikowane zagadnienia techniczne z dziedziny technologii chemicznej.

Nasze prace realizujemy zgodnie z przyjętymi normami, przepisami państwowymi i Unii Europejskiej oraz dobrą praktyką inżynierską.  Projektujemy w oparciu o narzędzia takie jak Microstation Power Draft, SmartSketch, PDS firmy Intergraph, ChemCAD, Pro II, PRO-MAX, Sulsin oraz własne oprogramowanie.

Oferujmy projekty procesowe instalacji rafineryjno-petrochemicznych, w tym:

 • destylacji ropy naftowej DRW,
 • hydroodsiarczania olejów napędowych i frakcji benzynowych,
 • reformowania benzyn,
 • syntezy eteru metylo-tert-butylowego (EMTB),
 • utylizacji siarkowodoru metodą Clausa,
 • odsiarczania i dopalania gazów po procesie Clausa według technologii Hydrosulfreen,
 • intensyfikacji instalacji destylacji ekstrakcyjnej wydzielania butadienu z frakcji C4,
 • baz paliw z obroną p.poż.,
 • instalacji komponowania i ekspedycji biopaliw,
 • stacji benzynowych,
 • transportu rurociągowego ropy naftowej i pochodnych,
 • terminali nalewu produktów naftowych do cystern kolejowych i autocystern,
 • magazynowania i terminali nalewu asfaltu do cystern kolejowych i autocystern;

Oferujemy obsługę projektową realizacji projektów technicznych wszelkich instalacji rafineryjno-petrochemicznych w tym:

 • wykonanie kompletnych dokumentacji projektów procesowych i technologicznych,
 • wykonanie projektów modernizacji, intensyfikacji i rozbudowy instalacji produkcyjnych oraz terminali magazynowo-ekspedycyjnych w bazach paliw,
 • koordynacja projektów technicznych realizowanych przez kontraktorów zagranicznych, 
 • opiniowanie kompletnej dokumentacji wykonywanej przez kontraktorów zagranicznych,
 • opiniowanie ofert do projektów bazowych instalacji rafineryjno-petrochemicznych,
 • dostosowanie schematów technologiczno-pomiarowych do potrzeb krajowych,
 • wbudowywanie nowych instalacji produkcyjnych w istniejącą strukturę zakładów,
 • analizy i programy rozwojowe w branży rafineryjno-petrochemicznej,
 • koncepcje programowo-przestrzenne realizacji zadań inwestycyjnych wraz z oceną kosztów, 
 • analizy pracy sieci gazów zrzutowych i układów pochodni,
 • analizy zabezpieczeń przed przekroczeniem parametrów,
 • hermetyzację operacji obrotu węglowodorami wraz z odzyskaniem lub utylizacją oparów,
 • raporty oddziaływania na środowisko i projekty z zakresu ochrony środowiska,
 • kompletne instrukcje dla instalacji: instrukcje technologiczne, stanowiskowe, instrukcje BHP, ochrony środowiska, instrukcje przeciwpożarowe, instrukcje eksploatacji, instrukcje rozruchu,
 • studium zagrożeń i zdolności operacyjnych HAZOP i projekty z zakresu bezpieczeństwa procesowego,
 • projekty klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem,
 • dokumentację ratownictwa chemicznego, materiały do planu obrony przeciwpożarowej,
 • dokumentację dozorowa dla potrzeb UDT i ZDT,
 • obsługę projektowa realizacji wdrożeń i modernizacji instalacji rafineryjno-petrochemicznych oraz wniosków racjonalizatorskich,
 • aktualizacje dokumentacji procesowej, schematów technologiczno-pomiarowych i kompletu instrukcji.

Dodatkowe informacje

Braliśmy udział w projektowaniu instalacji, dla których projekty bazowe dostarczały znane firmy zagraniczne takie jak:

 • UOP – USA,
 • LURGI – Niemcy,
 • SNAMPROGETTI – Włochy,
 • KTI – Holandia,
 • TECHNIP – Benelux,
 • TECHNIP – Włochy,
 • Tecnimont – Włochy
 • WAESCHLE – Niemcy,
 • FLUOR DANIEL – Holandia.

Przykładami tej współpracy są:

 • częściowe projekty techniczne dla instalacji: HOG-u, DRW VI, Reformingu VI, Stripingu Wód Zasiarczonych, Clausa, Izomeryzacji C5-C6 oraz modernizacji i intensyfikacji Instalacji Polipropylen II.
 • klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem dla wszystkich instalacji ORLEN.

Przy rozwiązywaniu skomplikowanych problemów projektowych korzystamy również z doświadczeń ośrodków naukowo-badawczych.

 1. Projekt intensyfikacji instalacji Butadienu II (Destylacja Ekstrakcyjna frakcji popirolitycznej C4) w ORLEN – Etap I i II intensyfikacji instalacji, zwiększenie zdolności przerobowej i usunięcie wąskich gardeł w procesie (realizacja EPC, 2008),
 2. Projekt technologiczny instalacji Clausa II (NG) utylizacji gazu siarkowodorowego (realizacja EPC, 2008-2009),
 3. Projekty obiektów infrastruktury kompleksu Paraksylenu (2007-2008) w ORLEN:
  1. Instalacja nowej pochodni dla spalania gazów zrzutowych na dz. C-11,
  2. Węzeł adsorberów odazotowywujących – Nitrogen Guard Bed NGB (realizacja EPC),
  3. Węzeł adsorpcji związków chloru – Reformate Chloride Treaters (realizacja EPC),
  4. Węzeł frakcjonowania aromatów (realizacja EPC),
  5. Węzeł usuwania olefin – Olefin Reduction Proces (realizacja EPC);
 4. Projekt modernizacji Oksydacji Asfaltów – II Etap, obejmujący budowę nowego magazynu wsadowego gudronu, asfaltów produktowych wraz ze stacjami nalewczo-ekspedycyjnymi asfaltu do cystern kolejowych i autocystern w ORLEN (2001-2003),
 5. Projekty modernizacji oraz zwiększenia pojemności magazynowej i ekspedycyjnej w Bazach Magazynowych ORLEN w Gdańsku, Mościskach, Świnoujściu, w Żurawicy, w Ostrowie Wielkopolskim (2004-2008),
 6. Projekt budowy Automatycznej Stacji Nalewczej (ASN-5) produktów naftowych do cystern kolejowych wraz z instalacją odzysku oparów VRU (2008),
 7. Projekty rozbudowy zbiorników magazynowych i ekspedycyjnych dla benzenu, paraksylenu, aromatów i paliw oraz modernizacji zbiorników magazynowych benzenu, gudronu, asfaltów, benzyny i frakcji BTX w ORLEN (2005-2008),
 8. Projekty i budowa pod klucz instalacji bioestrów dla komponowania on-line i ekspedycji biopaliw w Bazach Magazynowych ORLEN w Nowej Soli, w Szczecinie, we Wrocławiu, w Sokółce, Ostrowie Wielkopolskim, Gutkowie, Lublinie, Bolesławcu, Olszanicy (realizacja EPC, 2006-2008),
 9. Projekty technologiczne instalacji utylizacji gazu siarkowodorowego Claus VII, VIII i I oraz instalacji odsiarczania gazów kominowych Hydrosulfreen I i II w oparciu o licencję firmy Lurgi, projekty infrastruktury tych instalacji oraz rozbudowy magazynu i ekspedycji siarki płynnej w ORLEN (1995- 2000),
 10. Projekt bazowy, projekt budowlany oraz projekty wykonawcze dla budowy instalacji odsalania ropy naftowej w KRNiGZ Dębno PGNiG (2006-2009),
 11. Opracowanie koncepcji i projektu technicznego instalacji dozowania dodatków do paliwa JET A1 w celu nalewu paliwa lotniczego w Automatycznej Stacji Nalewczej,
 12. Projekt modernizacji instalacji destylacji ropy naftowej DRW II w ORLEN (1994-1995),
 13. Projekty rozbudowy infrastruktury dla nowych instalacji destylacji ropy naftowej DRW III i DRW VI w ORLEN (1998-1999),
 14. Projekty rozbudowy węzła odsalania ropy naftowej instalacji DRW VI w ORLEN (2000),
 15. Projekty instalacji dozowania dwutlenku chloru do wody chłodniczej i przemysłowej w RN Gdańsk Grupa Lotos (2004-2005),
 16. Projekty modernizacji zbiorników oleju napędowego w Bazie Magazynowej w Mościskach (2007),
 17. Projekt modernizacji węzła dozowania dodatków do paliwa JET A-1 w ORLEN (2006-2008),
 18. Projekty klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem dla większości instalacji produkcyjnych w ORLEN oraz IKS „Solino" , ZCh „Police", oczyszczalnia ścieków „Wodociągi Płock",
 19. Projekt modernizacji instalacji mazutowni w Elektrociepłowni Bydgoszcz (2006-2007),
 20. Projekty optymalizacji pracy instalacji: Destylacji Ekstrakcyjnej Aromatów, DRW II, DRW III, Uwodornienia benzyn PGH-1 i PGH-2 (2005-2008),
 21. Założenia techniczno-ekonomiczne budowy nowej instalacji DRW w RN Jedlicze (2007),
 22. Koordynacja realizacji projektów technicznych wykonywanych przez kontraktorów zagraniczny dla instalacji: Izomeryzacji frakcji C5-C6, kompleksu Poliolefin III, Wytwórni Wodoru II, Hydroodsiarczania Olejów Napędowych HON-VII, Alkilacji HF, kompleksu Paraksylenu,
 23. Koordynacja realizacji projektów bazowych wykonywanych przez kontraktorów zagraniczny dla następujących instalacji: Odsiarczanie Benzyny Krakingowej, Claus VII, VIII, I, II, Hydrosulfreen,
 24. Raporty Oddziaływania na Środowisko dla uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych inwestycji realizowanych w ORLEN (2004-2009).

Zobacz także