Oferta

Projekty współfinansowane

Podstawowe dane o projekcie

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Program Operacyjny: Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie: Projekty aplikacyjne
Konkurs: 1/4.1.4/2020 – Projekty Aplikacyjne
Lider projektu: ENERGA Invest Sp. z o.o.
Konsorcjant projektu: Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Wartość projektu: 3 927 782,77 zł
Dofinansowanie: 2 960 743,86 zł
Okres realizacji: 2021-2023

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Tytuł projektu

Nowatorskie konstrukcje specjalnego przeznaczenia jedno i dwutorowych słupów dla linii wysokich napięć wraz z układem łączności zasilanym bezpośrednio z linii wysokiego napięcia.

Streszczenie projektu

Projekt koncentruje się na opracowaniu nowatorskich konstrukcji specjalnego przeznaczenia jedno i dwutorowych słupów dla linii wysokich napięć wraz z układem łączności zasilanym bezpośrednio z linii wysokiego napięcia dzięki realizacji programu badawczego. Zakłada się instalację anten oraz układu zasilania dla systemów łączności na obiektach typowo służących dystrybucji energii elektrycznej tj. słupach linii Wysokiego Napięcia. Rozwiązanie to pozwoli na wykorzystanie tych linii do pokrycia terenów obecnie nieobjętych zasięgiem. Niewątpliwie jednak, największą zaletą zaproponowanego w projekcie rozwiązania jest możliwość zainstalowania systemów łączności/telekomunikacji wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe zasilanie takich obiektów z typowej sieci niskiego napięcia, a możliwe jest zasilenie bezpośrednio z linii wysokiego napięcia. Projekt zakłada innowacyjny sposób zasilania układów łączności z wykorzystaniem przekładników napięciowych (tzw. mocy), umożliwiających zasilanie odbiorów niskonapięciowych z linii wysokiego napięcia.

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie nowatorskich konstrukcji specjalnego przeznaczenia jedno i dwutorowych słupów dla linii wysokich napięć wraz z układem łączności zasilanym bezpośrednio z linii wysokiego napięcia w wyniku przeprowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych obejmujących zagadnienia koncepcyjne, symulacyjne, weryfikacyjne i prototypowe nowych konstrukcji jak i układu zasilania – gotowych do wdrożenia na rynek, dzięki czemu wzrośnie konkurencyjność Energa Invest Sp. z o.o.

Uzasadnienie projektu

Ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wymusza budowę nowych, jak również modernizację już istniejących linii elektroenergetycznych 110 kV. Dodatkowo w celu zapewnienia niezawodności pracy sieci i utrzymania coraz wyższych wskaźników bezpieczeństwa dostaw energii wymagana jest pilna modernizacja i rozbudowa systemu dystrybucyjnego (głównie linii 110 kV). Skala wymaganych zmian jest bardzo duża również ze względu na wiek znacznej części sieci dystrybucyjnej – wiele z linii 110 kV jest eksploatowanych od ponad 40 lat, część z nich została wybudowana w latach 30-tych. Polski sektor energetyczny wciąż stoi przed poważnymi wyzwaniami ze względu na wysokie zapotrzebowanie na energię, nieadekwatny poziom rozwoju infrastruktury wytwórczej i transportowej energii, a także te w zakresie ochrony środowiska, w tym dotyczące klimatu. Obecna cywilizacja to cywilizacja elektryczności, która wymusza coraz większe dostawy energii elektrycznej. Budowa nowoczesnej sieci dystrybucji energii pozwoli na większą niezawodność dostaw energii elektrycznej do każdego odbiorcy. Zapotrzebowanie na rezultat niniejszego projektu jest podyktowany, a wręcz wskazany w następujących dokumentach strategicznych, tj.: Strategia „Energia 2020”, Krajowy Program Reform, Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku i Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, gdzie wskazano, iż modernizacja, przebudowa i rozbudowa infrastruktury energetycznej jest kwestią kluczową dla zapewnienia warunków stabilnego rozwoju gospodarki polskiej, przy jednoczesnej realizacji celu „20/20/20” strategii „Europa 2020”. Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, zwiększenie pewności zasilania odbiorców oraz jakości dostarczanej energii elektrycznej wiąże się z potrzebą rozwoju i poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. Budowa nowych linii elektroenergetycznych wysokich napięć często budzi dużo emocji wśród mieszkańców i właścicieli terenów, na których planowana jest realizacja takich inwestycji. W przypadku terenów silnie zurbanizowanych o dużej gęstości zaludnienia (tereny miejskie, przemysłowe) ze względu na znaczne koszty gruntów, ograniczenia planistyczne lub niechęć mieszkańców, zrealizowanie zadania mającego na celu budowę nowej linii jest ciężkim przedsięwzięciem zarówno pod względem technicznym jak i formalno-prawnym. W takim przypadku należy rozważyć czy bardziej opłacalne jest znaczne wydłużenie się procesu inwestycyjnego np. ze względu na problemy z pozyskaniem „prawa do terenu” – ustanowienie służebności przesyłu, czy poszukiwanie alternatywnych rozwiązań do klasycznej linii napowietrznej prowadzonej w oparciu o słupy kratowe.

Rezultaty projektu

Projekt koncentruje się na opracowaniu nowatorskich konstrukcji specjalnego przeznaczenia jedno i dwutorowych słupów dla linii wysokich napięć wraz z układem łączności zasilanym bezpośrednio z linii wysokiego napięcia.

Rezultaty to:

 • 6 różnych typów słupów z poprzecznikami izolatorowymi (odpowiednio po 2 jedno i dwutorowe na strefę S1W1 i strefę S2W2 oraz dwa słupy przelotowe ze zmniejszoną długością przęsła na strefę S2W2);
 • 4 różne typy słupów z systemem łączności (odpowiednio jedno i dwutorowe na strefę S1W1 i strefę S2W2);
 • 1 układ zasilania systemu łączności.

Rezultaty projektu stanowią innowację produktową i zostaną wdrożone w działalności gospodarczej Lidera Konsorcjum.

Charakteryzują się następującymi funkcjonalnościami, (które szerzej opisano w Sekcji III.3).:

 • ograniczenie obszaru zajętego przez linię napowietrzną 110 kV (mniejszy pas technologiczny);
 • zmniejszenie oddziaływania na środowisko poprzez stworzenie nowych sylwetek słupów niższych oraz o mniejszym gabarycie niż dotychczas stosowane rozwiązania;
 • minimalizacja czasu potrzebnego na realizację budowy nowych linii elektroenergetycznych – łatwiejszy montaż poprzecznika, oszczędność czasu przy montażu na wysokości, brak konieczności montażu izolatora na wysokości;
 • zmniejszenie wagi słupa (kratowy poprzecznik wraz z łańcuchem izolatorów jest zastąpiony nowym poprzecznikiem – izolacyjnym, który jest lżejszy;
 • minimalizacja kosztów budowy nowych linii (mniejsza materiałochłonność).

Spółka zidentyfikowała następujących głównych obiorców wypracowanych rezultatów:

 • najwięksi krajowi operatorzy systemu dystrybucyjnego, tj.: Innogy Stoen Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja SA, Enea Operator Sp. z o.o., Tauron Dystrybucja SA oraz Energa Operator SA. Ostatni z wymienionych, jako partner w Grupie Kapitałowej Energa, wyraża wolę zastosowania produktu w ramach eksploatowanej sieci dystrybucyjnej;
 • inni (rozporoszeni) operatorzy sytemu dystrybucyjnego (OSD);
 • firmy projektowe;
 • deweloperzy.

Zobacz także